การจับเว็บพนันออนไลน์ 2022

การจับเว็บพนันออนไลน์

การจับเว็บพนันออนไลน์

การจับเว็บพนันออนไลน์ 2022 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร้พรมแดน มีค่าใช่จ่ายในการเข้าถึง กิจกรรมออนไลน์ ไม่มาก และการใช้นามแฝงไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงได้ ทาให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ทางกายภาพไปปรากฏอยู่บนพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต และเนื่องจากพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีพรมแดนในการเข้าถึง ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาการไม่สามารถจับกุมการกระทาความผิดที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตได้ทาให้ต้องมีการควบคุมและเฝ้าระวังพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านั้นบนพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตด้วย “การพนันออนไลน์” เป็นการใช้พื้นที่อินเตอร์เน็ตในรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมาะสม และมีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากความไร้ขอบเขต (borderless) และการไม่เปิดเผยตัวตน (anonymity) ของผู้ใช้ อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของโลกอินเทอร์เน็ต เอื้อให้การพนันออนไลน์มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงมากกว่าเดิม

การจับเว็บพนันออนไลน์ 2022 การขยายตัวของการ พนันออนไลน์ ทำให้เกิดความตื่นตัวในหลายด้าน รวมถึงด้านกฎหมายหลายประเทศได้ทบทวนและศึกษามาตรการทางกฎหมายที่สามารถนามาใช้ในการควบคุมการ พนันออนไลน์ ทั้งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเพื่อนาไปใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ในอนาคต ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศมีความเคลื่อนไหวในการแสวงหามาตรการทางกฎหมายมารองรับปรากฏการณ์การพนันออนไลน์ปัจจุบัน โดยมีการกาหนดมาตรการทางกฎหมายที่ไทยนามาใช้รับมือกับการพนันออนไลน์และการพนันประเภทอื่นที่กฎหมายการพนันไม่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการแกไขกฎหมายให้มีความเหมาะสมและทันสมัยเพื่อรองรับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ความหมายและวิธีการเข้าถึงการพนันออนไลน์

การพนันออนไลน์ คือ การเล่นพนันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยพนันออนไลน์นั้นถูกพัฒนามาจากการเล่นตามบ่อนคาสิโน ทีมีเกมพนันออนไลน์ต่างๆให้กับผู้เล่นได้เลือกเข้าไปใช้บริการอยู่มากมาย เช่น เกมคาสิโน แทงบอลออนไลน์ หวยออนไลน์ และเกมอื่น ๆ ถ่ายทอดสดโดยตรงมาจากบ่อนคาสิโน ที่ช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนได้เล่นเกมพนันอยู่ในบ่อนจริง ๆ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยและมั่นคงสูง ซึ่ง การเล่นพนันออนไลน์ นั้นผู้เล่นสามารถเล่นได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต เรียกได้ว่ามีความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง โดยลักษณะอีก อย่างหนึ่งของการพนันออนไลน์ คือการมีคนกลาง หรือ เอเย่นต์ คอยทาหน้าที่อานวยความสะดวกระหว่างเว็บพนันและนักพนัน

วิธีการเล่นพนันออนไลน์ การเล่นพนันออนไลน์จะมีวิธีการที่ไม่ยากเย็น และสามารถสมัครได้เพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ซึ่งทาให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถกลายเป็นนักพนันได้ในทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ผู้ที่ต้องการเล่นพนันจะต้องติดต่อคนกลาง หรือ คอลเซ็นเตอร์ เพื่อทาการเปิดบัญชีและสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์พนัน ซึ่งทางพนักงานจะทาการสอบถามข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวตน โดยให้ผู้ที่ต้องการสมัครเตรียม ชื่อ หมายเลขบัญชีที่สะดวกจะโอนเงินเข้ามาและเปิดบัญชีใหม่ให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร
 • โอนยอดเงินตามที่ต้องการจะสมัคร โดยเข้าไปที่หมายเลขบัญชีตามที่ทางพนักงาน Call Center ได้แจ้งไว้ ซึ่งจะมีการแจ้งยอดเงินขั้นต่าในการเปิดบัญชีครั้งแรก เช่น ๑,๐๐๐ บาท เป็นต้น
 • ผู้สมัครจะได้รับชื่อที่ใช้การเล่นพนันและรหัสผ่าน เพื่อนาไปกรอกในเว็บไซต์พนัน จกนั้นก็สามารถเข้าใช้บริการได้ตามวงเงินที่มีอยู่

จะเห็นได้ว่าวิธีการสมัครเล่นการพนันออนไลน์นั้นไม่มีขั้นตอนซับซ้อน ง่าย และสะดวกต่อผู้ใช้บริการ โดยกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์พนันออนไลน์เหล่านี้ได้แก่ บุคคลอายุ ๒๕-๓๕ ปี เนื่องจากเป็นผู้ที่คลุกคลีกับการใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ประจา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์

สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นี้มี ๒ ฉบับด้วยกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแต่ละฉบับมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ดังนี้

 • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘

สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการพนันแบ่งออกได้เป็นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • การจำแนกประเภทการพนัน

โดยพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้จาแนกการพนันออกเป็นสองบัญชีด้วยกัน คือ บัญชี ก. และบัญชี ข. โดยการพนันที่กล่าวไว้ในบัญชี ก. หรือการละเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นการพนันที่ ‘ผิดกฎหมาย’ คือ ห้ามมิให้อนุญาต จัดให้มี หรือ เข้าเล่นเลย การเล่นพนันที่บัญญัติไว้ในบัญชี ก. จะทาได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นสมควรและออกพระราชกฤษฎีกาให้เล่นได้เท่านั้น

ส่วนการพนันในบัญชี ข. หรือการละเล่นที่คล้ายกันถือว่าเป็นการพนันที่ ‘ถูกกฎหมาย’ คือ จัดให้มีขึ้นได้ หากได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้า พนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือเป็นการเล่นที่มีกฎกระทรวงให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

 • ผู้ที่มีอานาจในการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘

ผู้ที่มีอานาจในการควบคุมการเล่นพนันตามพระราชบัญญัติการพนันสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ผู้ที่มีอานาจอนุญาตให้เล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และผู้มีอานาจอนุมัติให้ออกใบอนุญาต เช่น เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนัน ผู้ที่มีอำนาจในการจับกุมผู้ที่ละเมิดหรือกระทาความผิดกฎหมายการพนัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจ

 • การอนุญาตให้เล่นการพนัน สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ

๓.๑) การอนุญาตที่เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตได้เอง

๓.๒) การอนุญาตที่เจ้าพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครอง ในกรณีของกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร จึงจะออกใบอนุญาตได้

๓.๓) การออกใบอนุญาตที่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วจึงจะออกใบอนุญาตได้

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งเป็นกฎหมายเก่ามิได้กล่าวถึงการพนันออนไลน์เอาไว้ และมีลักษณะเป็นการพนันหรืออาชญากรรมในรูปแบบทางกายภาพ(traditional gambling หรือ traditional crime) ซึ่งมีลักษณะยึดโยงอยู่กับเวลาและสถานที่ที่ได้กระทาความผิด ณ ขณะนั้น การปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์จึงเป็นลักษณะของการตีความเทียบเคียงกับตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดได้

 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)

ในพระราชบัญญัติการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้ระบุไว้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการพนันออนไลน์ เพียงแต่อาศัยการตีความจากตัวบท โดยมาตราที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา ๒๐ ที่บัญญัติไว้ว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถขอให้ศาลมีคาสั่งระงับการเผยแพร่ข้อมูลอัน “มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน” เท่านั้น

ในการสืบสวนสอบสวนการทาผิดกฎหมายการพนันบนอินเทอร์เน็ต ทาโดยให้ตารวจที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตเข้าไปท่องตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์ ถ้าพบเห็นการกระทาผิดก็จะดาเนินการทันทีโดยอาจใช้วิธีการล่อซื้อ การขอข้อมูลจราจรทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น จากนั้นจึงขอคาสั่งศาลในการสั่งบล็อกเว็บไซต์ แต่ในกรณีที่การพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายของประเทศต้นทางผู้ให้บริการก็จะไม่สามารถดาเนินการได้ จึงบล็อกได้เฉพาะเว็บไซต์ปลายทางในประเทศไทยเท่านั้น

อย่างไรก็ตามใน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากฉบับเดิมเมื่อปี ๒๕๕๐ ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ โดยในบทบัญญัติมาตรา ๑๔ ที่ระบุว่า ผู้ใดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

 • โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
 • นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
 • นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
 • นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

สรุปการจับเว็บพนันออนไลน์

มีข้อวิจารณ์ว่ากฎหมายที่นามาบังคับใช้แก่การพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือระหว่างประเทศนั้นเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น (reactive) มากกว่ามีลักษณะของการป้องกันปัญหา (proactive) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการพนันจึงควรคานึงถึงการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย โดยศึกษาแนวโน้มของการพนันออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการพนันนั้นมีความจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงการพนันในภาพรวมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วย เนื่องจากการพนันในหลายประเทศจัด เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่มีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นจานวนมาก การกาหนดนิยามศัพท์ให้มีความชัดเจนจะทา ให้สามารถบังคับใช้กฎหมายแก่กรณีที่มีการพนันประเภทใหม่ ๆ ได้มากขึ้น และลดปัญหาในการตีความกฎหมายลงได้